Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies

Ochrana dat

Vítejte na našich internetových stránkách. Ceníme si vašeho zájmu o naši společnost. Ochrana osobních údajů, kterou nám svěřujete, je naší prioritou a přejeme si, abyste se při návštěvě našich stránek a online nabídek cítili bezpečně.

Je pro nás důležité, abyste byli plně informováni o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, a abyste věděli, jak je využíváme.

Kdo jsme

Naše identifikační údaje jakožto správce a zpracovatele osobních údajů jsou:

AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o.
Na Sadech 639, 383 01, Prachatice
IČ: 01518763, DIČ: CZ01518763
Spisová značka C 21706 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
(dále též jen jako „správce“)

Jaké údaje sbíráme a zpracováváme

 • identifikační údaje, zejména jméno a další identifikační údaje v nezbytně nutném rozsahu,
 • kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a adresu elektronické pošty,
 • informace vyplývající z cookies.

Jak údaje zpracováváme

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme zejména elektronickou formou a v této formě jsou uchovány.
V listinné formě jsou osobní údaje zpracovávány v nezbytných případech jako například uzavřené smlouvy.
Přístupy ke zdrojům osobních údajů (vč. poštovních serverů) jsou realizovány zabezpečeným připojením a chráněny přístupovými právy s unikátními hesly oprávněných uživatelů. Všechny tyto systémy jsou standardní produkty, jejichž poskytovatelé garantují zajištění souladu zpracování dat s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Účel zpracování údajů

AUTOGAS CENTRUM PLUS je předním poskytovatelem technických služeb, působícím v tržních segmentech průmyslu, výroby a dopravy. Do škály našich služeb patří prodej, instalace, opravy, poradenství, inspekce, testování a odborné posuzování, stejně jako certifikační a školicí činnosti. Naším cílem je spolehlivost, bezpečnost, kvalita, ochrana životního prostředí a ziskovost našich klientů. Pokud AUTOGAS CENTRUM PLUS zpracovává osobní údaje, dělá to z důvodů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Naše internetové stránky

Abychom mohli obsah našich stránek, které navštívíte (např. texty, obrázky a soubory ke stažení), vašemu počítači zasílat, zaznamenáváme a ukládáme jeho IP adresu ve smyslu čl. 6 (1) písmene b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR). Tyto údaje zpracováváme také pro potřeby zjišťování a sledování jejich případného zneužití. Jako právní podklad k tomu slouží čl. 6 (1) písmeno f GDPR. V tomto kontextu je v souvislosti se zpracováváním dat naším oprávněným zájmem zajištění náležitého fungování našich internetových stránek a realizace obchodních aktivit jejich prostřednictvím.

Ke zpracování údajů pro výše uvedené účely související s fungováním našich internetových stránek je vaším smluvním závazkem nám tyto údaje poskytnout.

Ostatní účely

Zpracováváme rovněž osobní údaje, které nám předáváte dobrovolně, např. při poptávce, sjednávání schůzky nebo když si objednáváte informační materiály či odběr newsletteru. Právním titulem k tomu zpracování je v tomto případě čl. 6 (1) písmeno b GDPR. V této souvislosti zpracováváme údaje o zákaznících, zaměstnancích a dodavatelích v rozsahu potřebném pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Ke zpracování údajů pro přijetí a zpracování vaší poptávky, sjednání schůzky nebo objednání (newsletteru) je vaší smluvní povinností nám tyto údaje poskytnout. Bez nich nejsme schopni vaši žádost zpracovat.

Pokud nám poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů (ve smyslu čl. 6 (1) písmeno a GDPR), můžete jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování na základě souhlasu v době před odvoláním.

Předávání osobních údajů třetím stranám

V zásadě data zpracovává společnost AUTOGAS CENTRUM PLUS, či některý z jejích partnerů, který požadovanou podporu či službu zajišťuje.

To znamená, že vaše údaje mohou být zpracovávány také jiným právním subjektem. Zpracování je v tomto případě omezeno na rozsah nezbytný k účelu definovanému v tomto prohlášení a nebo vymezeno povinností dotčeného právního subjektu coby poskytovatele služeb / zpracovatele, dodržovat při poskytování služeb a zpracování údajů pokyny stanovené správcem.

V některých případech využíváme služeb jiných dodavatelů (na území České republiky), kteří za nás údaje zpracovávají (např. v e-mailovém marketingu, při tvorbě a vývoji softwaru nebo při zpracování požadavků zákazníků). V takových případech se informace předávají třetím stranám, aby bylo možné umožnit jejich zpracování. Externí dodavatelé jsou kvůli zajištění ochrany vašich osobních údajů pečlivě vybíráni a pravidelně kontrolováni.

Tito dodavatelé služeb / zpracovatelé jsou vázáni našimi pokyny. Mezi ně patří skutečnost, že zpracovávání vašich osobních údajů probíhá výhradně dle nich a v souladu s platnými zákony. Smluvně jsou zavázáni k zacházení s osobními údaji v přísně důvěrném režimu a nemají dovoleno je zpracovávat pro jiný účel.

Předávání osobních údajů zpracovateli dat se řídí článkem 28 (1) GDPR.

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím stranám a nikomu je neposkytneme pro komerční účely.

Na druhé straně, v případě šetření nezákonného užití našich služeb nebo v případě trestního stíhání poskytneme vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu orgánům činným v trestním řízení a případně poškozeným třetím stranám. Podmínkou takového předání musí být konkrétní doložení protiprávního jednání nebo užívání. K předání vašich osobních údajů rovněž může dojít v zájmu prosazování podmínek užívání, nebo smluvních aktů. Rovněž jsme ze zákona povinni na vyžádání předávat informace některým veřejným institucím. Patří mezi ně orgány činné v trestním řízení, orgány oprávněné k penalizačním trestním postihům za přestupky a finanční orgány.

Předávání osobních údajů by v tomto případě bylo naším oprávněným zájmem v boji proti nezákonnému užívání, stíhání trestných činů a zajišťování a prosazování nároků, za předpokladu, že tento náš zájem neporušuje vaše práva a zájmy ohledně ochrany vašich osobních údajů podle čl. 6 (1) písmene f GDPR.

Předávání údajů do třetích zemí

V současné době osobní údaje do třetích zemí nepředáváme. Pokud bychom tak učinili, museli bychom stanovit vhodné záruky a vhodnou ochranu jejich zabezpečení. Zejména bychom vás, v souladu s právními požadavky, museli informovat o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů.

Bezpečnost dat

AUTOGAS CENTRUM PLUS dbá na odpovídající technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před náhodnou i záměrnou manipulací či ztrátou, nežádoucím poškozením a před přístupem neoprávněných osob. Platí to také pro námi zakoupené externí služby. Účinnost naší ochrany dat soustavně prověřujeme a neustále je vylepšujeme v souladu s technologickým vývojem. Veškeré osobní údaje jsou během přenosů zabezpečeny šifrovacím procesem.

Soubory Cookies

Kvůli zajištění příjemnějšího a uživatelsky přívětivějšího chování našich webových stránek vůči potřebám návštěvníků mohou některé jejich části používat soubory cookies. Cookie je malý soubor, který se při návštěvě určité internetové stránky ukládá na vašem počítači. Při prohlížení webových stránek na stejném zařízení pak cookie rozpozná, že jste opakovaným návštěvníkem. Soubory cookies nám rovněž umožňují analyzovat využití stránek. Nezahrnují žádné osobní údaje a nemohou vás identifikovat na webových stránkách třetích stran – včetně webových stránek poskytovatelů analytických služeb.

Používáme následující typy souborů cookies:

 • Základní a potřebné cookies
  Tyto soubory cookies jsou pro fungování našich internetových stránek nejdůležitější. Slouží například přiřazení pro anonymního identifikačního označení relace pro sumarizaci všech dotazů pro síťový server nebo zajištění bezchybného fungování registrací a objednávek.
 • Funkční cookies
  Tyto soubory cookies nám pomáhají ukládat nastavení nebo funkce, jejichž pomocí vám můžeme usnadnit pohyb na stránkách. Dovolují nám například zapamatovat si preferované nastavení pro potřeby vašich dalších návštěv nebo vaše přihlašovací údaje pro některé části našich stránek.
 • Statistické cookies
  Tyto soubory cookies shromažďují informace o způsobu, jakým naše internetové stránky užíváte (např. jaký používáte prohlížeč, jak často stránky navštěvujete, které podstránky otevíráte nebo jak dlouho se zde zdržujete). Neukládají žádné údaje, které by umožňovaly osobně identifikovat návštěvníky. Údaje shromážděné pomocí těchto souborů cookies jsou agregované, a tudíž anonymní.

Použití souborů cookies můžete ve svém prohlížeči povolit nebo zakázat (včetně těch, které sledují pohyb na internetových stránkách). Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil, pokud se uloží nový soubor cookie, popřípadě aby ukládání cookies zcela zakázal. Pokud však používání souborů cookies zakážete, pravděpodobně nebudete moci některé funkce stránek využívat (například objednávání). Váš prohlížeč také nabízí možnost soubory cookie smazat (například pomocí funkce Vymazat historii). Bližší informace naleznete v nápovědě k nastavení svého prohlížeče.

Anonymní sledování internetové stránky

V zájmu zdokonalování našich internetových stránek pro potřeby zákazníků analyzujeme jejich interakci se zákazníky. Anonymizujeme IP adresy zákazníků (a případné další informace, které si počítače a ostatní zařízení zákazníků vyměňují se stránkou při standardním užívání internetu) a poté tyto informace vyhodnocujeme. Pro tyto účely rovněž využíváme soubory cookies. Naše soubory cookie obsahují pouze jedinečné číslo, podle kterého poznáme, jak často navštívíte naše stránky, nikoliv však jiné internetové stránky. Shromažďované údaje používáme pouze pro statistické účely. Nikdy nespojujeme IP adresy s osobami uživatelů. Údaje nepředáváme jiným subjektům.

Využívání služby Google Universal Analytics

Tyto internetové stránky využívají analytickou službu Universal Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. (dále jen Google). Služba využívá ′cookies′, textových souborů ukládaných ve vašem počítači, k analýze způsobu, jakým užíváte naše stránky. Údaje, které soubory cookie shromáždí (včetně vaší IP adresy), se ukládají na serverech Google v USA.

Na našich stránkách používáme prostředky anonymizace IP adres, což znamená, že IP adresy uživatelů z členských zemí EU a signatářských států Evropského hospodářského prostoru jsou společností Google předem odmazány. Pouze ve výjimečných případech přicházejí na servery Google v USA celé IP adresy a jsou pak odstraněny dodatečně. Jménem poskytovatele internetových stránek použije Google tyto údaje k analýze vašeho způsobu užívání webu, sestavování přehledů o aktivitách stránek a poskytování dalších služeb týkajících se užívání internetových stránek a internetu pro nás. Google nespojuje IP adresy získané v rámci služby Universal Analytics z vašeho počítače s jinými údaji, které vlastní. Ukládání souborů cookies ve svém počítači můžete zakázat příslušným nastavením prohlížeče. V takovém případě však některé funkce na našich stránkách nebudete moct používat. Můžete také zakázat Googlu shromažďovat a používat údaje o užívání internetových stránek prostřednictvím souborů cookies (včetně IP adres) stažením a instalací aplikace z odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Kliknutím na následující odkaz můžete zakázat shromažďování údajů službou Google Universal Analytics. Po kliknutí se nastaví zákazový soubor cookie, který pro veškeré budoucí návštěvy těchto stránek znemožní vaše sledování a ukládání informací o vašem chování. Deaktivovat Google Universal Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bližší informace o podmínkách užívání a ochraně osobních údajů naleznete na stránce http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo https://policies.google.com/privacy?gl=de.

Naše webové stránky používají v rámci Universal Analytics nástroj "anonymizeIp", který anonymizuje zaznamenávání IP adres (IP maskování) a vylučuje osobní identifikaci.

Propojení na sociální sítě

Na našich internetových stránkách naleznete tlačítka sociálních sítí:

  • facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
  • Google+, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
  • Xing, XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Německo
  • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA

Na tlačítkách jsou zobrazeny logotypy jednotlivých sociálních sítí. Tlačítka však nejsou standardními pluginy sociálních sítí, ale pouze odkazy. Tlačítka lze aktivovat pouze úmyslně (kliknutím). Pokud na tlačítka nekliknete, žádné údaje se do sociálních sítí nepřenášejí. Kliknutím na tlačítka vyjadřujete souhlas s komunikací v příslušné sociální síti.

Po kliknutí funguje tlačítko jako sdílený plugin. Sociální síť pak dostává informace o stránce, ze které přicházíte, a ta je sdílená s vašimi přáteli a kontakty. Pro "sdílení" informací musíte být přihlášeni. Pokud nejste přihlášeni, otevře se vám přihlašovací stránka sociální sítě a stránky tuv-sud.cz opustíte. Pokud jste přihlášeni, přenese se váš like nebo doporučení článku.

Po kliknutí na tlačítko obdrží také sociální síť informaci o stránce, ze které přicházíte, a kdy se tak stalo. Mohou být také odeslány informace o vaší IP adrese, o vašem prohlížeči a jeho jazykovém nastavení. Kliknete-li na tlačítko, bude informace o tom předána do sociální sítě a použita podle strategie ochrany dat sítě.

Po kliknutí na takové tlačítko nemáme nadále kontrolu nad shromažďovanými a zpracovávanými údaji. Neneseme odpovědnost za další zpracování osobních údajů a nejsme řídicím subjektem ve smyslu GDPR. Neznáme také rozsah shromažďovaných údajů, právní prostředí, účel ani dobu ukládání. Proto také informace zde uvedené nemusí být úplné.

Údaje budou přenášeny bez ohledu na to, zda v daný okamžik máte u poskytovatele služby účet a jste k němu přihlášení nebo ne. Pokud jste u poskytovatele přihlášeni, data budou přiřazena přímo k vašemu účtu. Poskytovatel může rovněž také používat soubory cookies ukládané na váš počítač.

Pokud je nám známo, poskytovatelé těchto sítí ukládají tyto údaje do uživatelských profilů, které jsou využívány pro reklamu, průzkumy trhu a design stránek orientovaných na poptávku. Tento typ analýzy (i za nepřihlášené uživatele) slouží k prezentaci reklamy zaměřené podle zájmu a informují ostatní uživatele sociální sítě o vaší návštěvě našich internetových stránek. Máte právo odmítnout souhlas s vytvořením uživatelských profilů. Toto právo musíte uplatnit u příslušného poskytovatele.

Informace o účelu a rozsahu shromažďovaných údajů, jejich zpracování příslušným provozovatelem sociální sítě a o právech a ochraně osobních údajů naleznete na následujících odkazech:

Pokud si nepřejete, aby sociální síť získala údaje o vás, neklikejte na tlačítko.

Standardní období uchovávání údajů před smazáním

Zákonnými předpisy jsou stanoveny různé podmínky a povinnosti pro období uchovávání osobních údajů. Po uplynutí předepsaných období se údaje obvyklým způsobem mažou. Údaje, na které se uvedené předpisy nevztahují, se mažou nebo anonymizují, jakmile účel podle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů pomine. Pokud prohlášení o ochraně osobních údajů nestanoví jinak, uchováváme shromažďované údaje po dobu potřebnou pro výše uvedené účely.

Další užívání a mazání osobních údajů

Jakékoliv další užití osobních údajů je možné pouze v rozsahu přípustném podle zákonných předpisů nebo se souhlasem vlastníků. V případě záměru dále zpracovávat údaje pro účely jiné, než byly původně shromážděny, vás budeme informovat o příslušných službách a před zpracováním vám poskytneme veškeré podstatné informace.

Identifikace a stíhání neoprávněného užití

Veškeré údaje umožňující identifikaci a stíhání neoprávněného užití, zejména IP adresy, ukládáme maximálně sedm dnů. Zákonným podkladem k tomu je čl. 6 (1) písmeno f GDPR. Naším legitimním zájmem v uchovávání údajů po dobu sedmi dnů je zajistit náležité fungování našich internetových stránek a transakcí prováděných prostřednictvím těchto stránek a umožnit boj proti kybernetickým útokům a podobným škodlivým činnostem. Anonymní shromážděné údaje můžeme využít pro úpravy vzhledu našich stránek v zájmu potřeb uživatelů.

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup

Máte právo od nás na vyžádání získat informace o osobních údajích, které o vás evidujeme a zpracováváme, a to v rozsahu stanoveném čl. 15 GDPR. Svůj požadavek můžete zaslat prostřednictvím kontaktu uvedeného v závěru tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Právo na úpravy

Na vyžádání máte právo na provedení úprav nesprávných osobních údajů, a to bez neopodstatněných odkladů, v souladu s čl. 16 GDPR. Svůj požadavek můžete zaslat prostřednictvím kontaktu uvedeného v závěru tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Právo na výmaz

Ve smyslu stanoveném čl. 17 GDPR máte právo na okamžité vymazání osobních údajů, které se vás týkají ("právo být zapomenut"). Můžete tak učinit, pokud osobní údaje již nejsou nadále potřebné k účelu, pro který byly zpracovány, dále pokud si přejete odvolat váš souhlas se zpracováním, nebo v případě, kdy pominul zákonný podklad pro zpracování údajů (a nebyl nahrazen jiným legitimním opodstatněním ke zpracování – nelze uplatnit námitku vůči přímé reklamě). Svůj požadavek můžete zaslat prostřednictvím kontaktu uvedeného v závěru tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Pokud jsou splněna kritéria stanovená článkem 18 GDPR, máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů. Článek stanoví, že toto omezení může být požadováno v případě nezákonného zpracování a příslušná osoba nežádá vymazání, ale pouze omezení rozsahu zpracovávání osobních údajů, nebo v případě, že osoba nesouhlasí se zpracováním podle čl. 21 (1) GDPR a není jasný legitimní důvod převyšující zájem osoby, která je subjektem osobních údajů. Svůj požadavek můžete zaslat prostřednictvím kontaktu uvedeného v závěru tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů, stanovenou čl. 20 GDPR. To znamená, že máte právo obdržet vaše osobní údaje, které nám byly předány, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému zpracovateli, například jinému poskytovateli služeb. Podmínkou je, že toto zpracování je podloženo souhlasem nebo smlouvou a je prováděno pomocí automatizovaných prostředků. Svůj požadavek můžete zaslat prostřednictvím kontaktu uvedeného v závěru tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Právo na námitky

Podle čl. 21 GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku námitky proti zpracování vašich osobních údajů, a to na základě čl. 6 (1) písmeno e nebo f GDPR, v závislosti na konkrétní situaci. Pokud nebudeme moci prokázat právní základ zpracování, který převáží nad ochranou vašich zájmů, práv a svobod, nebo pokud zpracování nebude podloženo uplatněním či ochranou zákonných nároků, vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat. Svůj požadavek můžete zaslat poštou nebo e-mailem na adresy uvedené v závěru dokumentu.

Právo na stížnost u orgánu dohledu

Pokud se domníváte, že zpracovávání vašich osobních údajů je z naší strany nezákonné nebo nepřípustné, máte právo podat stížnost na naši společnost u orgánu dohledu. Tím je v České republice:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111 (Ústředna)
Fax: +420 234 665 444
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: https://www.uoou.cz

Kontaktní osoby ohledně ochrany osobních údajů

Dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, žádosti o informace, nárokové žádosti a stížnosti zasílejte pověřenci a koordinátorovi a ochrany osobních údajů:

Ing. Marek Osvald, AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o.
Na Sadech 639
383 01  Prachatice, Česká republika
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní údaje správce:

AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o.
Na Sadech 639
383 01  Prachatice, Česká republika
Tel: +420 389822700
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o.
Datum: květen 2018

 

Nesouhlasím s pravidly webu

gpwsegstarsisoisotseu